Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilkyardım uygulayan ekiptir.

Acil Durum Eylem Planı: İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlardır.
Acil Durum Eylem Planı’nın amacı, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ortaya çıkabilecek acil durumların belirlenmesi, etkilerinin en aza indirilmesi için bu durumlarda uygulanacak işlemlerin planlanması ve alınacak tedbirlerin tanımlanmasıdır.

Muhtemel Acil Durumların Belirlenmesi

İş yerinde yürütülen faaliyetler, kullanılan malzeme ve ekipmanlar, atıklar, bölgenin jeolojik yapısı, iş yeri bölgesindeki komşu kuruluşlar ve o zamana dek meydana gelmiş doğal afet niteliğindeki olaylar incelenerek, gerek bu faaliyetlerin, gerekse bölgenin maruz kalabileceği doğal afetlerin yaratabileceği acil durumlar belirlenir ve Acil Durum Planı’na kaydedilir.

Acil Durum Müdahale Ekibinin Oluşturulması

  • Yangın Söndürme Ekibi,
  • Koruma ve Kurtarma Ekibi,
  • Tahliye Ekibi,
  • İlkyardım Ekibi.
  • Söndürme ve Kurtarma ekipleri en az 3 (üç),
  • İlk yardım ve Koruma ekipleri en az 2 (iki) kişiden oluşmalıdır.